Aneks charakterystyka produktu leczniczego, - mobilizacja komórek progenitorowych krwi obwodowej (ang. peripheral blood progenitor cells , pbpc ). - pacjentó ( dzieci ub doro ol ]fl.